Terms of Service

ΟΡΟΙ
ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ FREESMSTREE

Αυτοί είναι οι όροι χρήσης της ιστοσελίδας www.freesmstree.com και της υπηρεσίας Freesmstree. Αν επιθυμείτε να κάνετε χρήση της υπηρεσίας Freesmstree πρέπει να αποδεχτείτε τους όρους χρήσεως, όπως αυτοί αναλυτικά περιγράφονται στη συνέχεια. Οι παρόντες όροι διέπουν τη ΣΥΜΦΩΝΙΑ μεταξύ της εταιρείας :

CYTECH ΕΠΕ
Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης
Βούτες
Ηράκλειο Κρήτης

Στοιχεία επικοινωνίας: 2810314127
Fax: 2810311045
Email: [email protected]

και των ΧΡΗΣΤΩΝ της παρούσας ιστοσελίδας και της υπηρεσίας Freesmstree.

Οι όροι χρήσης καθορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ως άνω συμβαλλομένων μερών, που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που παρέχει η CYTECH μέσω της ιστοσελίδας www.freesmstree.gr .

Η υπηρεσία Freesmstree αποτελεί ηλεκτρονική υπηρεσία αποστολής σύντομων μηνυμάτων (sms – short messaging service) σε κινητά τηλέφωνα μέσω του διαδικτύου (internet) και ειδικότερα μέσω της ιστοσελίδας του freesmstree δωρεάν, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για το χρήστη της ιστοσελίδας.

Όποιος επιθυμεί να κάνει χρήση της υπηρεσίας Freesmstree δημιουργεί λογαριασμό με τη συμπλήρωση σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας στον παρακάτω σύνδεσμο (url) http://www.freesmstree.com/ , πατώντας στην καρτέλα Εγγραφή.

Κατά τη διαδικασία εγγραφής, οφείλετε να παρέχετε ακριβή και αληθή στοιχεία επικοινωνίας δικά σας και όχι τρίτων ατόμων (φυσικών ή νομικών προσώπων). Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής, ο εγγεγραμμένος χρήστης λαμβάνει στο κινητό του τηλέφωνο sms με τον κωδικό του (password), τον οποίο θα χρησιμοποιήσει για την είσοδό του στην υπηρεσία. Επίσης, ο χρήστης λαμβάνει στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ένα μήνυμα που περιέχει σύνδεσμο για την επιβεβαίωσή της. Αν ο χρήστης δεν επιβεβαιώσει την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δεν θα μπορέσει να ενεργοποιήσει το λογαριασμό του και δεν θα έχει πρόσβαση σε αυτόν.

Ειδικότερα η εταιρεία μας συλλέγει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το κινητό τηλέφωνο του εκάστοτε χρήστη για το λόγο της εγγραφής και της παροχής της ως άνω υπηρεσίας.

Παράλληλα εφόσον ο χρήστης δηλώσει τη συναίνεσή του στο κάτω μέρος των όρων χρήσης, αποστέλλεται στον χρήστη διαφημιστικό υλικό είτε από την εταιρεία είτε από τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Δηλώνουμε ρητά ότι τα στοιχεία σας ΔΕΝ διαβιβάζονται σε κανένα τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την αποστολή των διαφημιστικών ή/και εμπορικών μηνυμάτων.

Για να καταστεί εφικτή η πρόσβαση στην ιστοσελίδα και την υπηρεσία από τον ΠΕΛΑΤΗ απαιτείται η δυνατότητα πρόσβασης του ΠΕΛΑΤΗ στο διαδίκτυο. Η σύνδεση του ΠΕΛΑΤΗ με το διαδίκτυο αποτελεί αποκλειστικά δική του ευθύνη.

Η εταιρεία δεν εγγυάται την αδιάκοπη λειτουργία της υπηρεσίας.

O χρήστης πρέπει να διασφαλίζει την προηγούμενη συναίνεση των αποδεκτών του (opt-in), πριν από την αποστολή μηνυμάτων (που έχουν πληροφοριακό περιεχόμενο) σε αποδέκτες της επιλογής τους και γενικά οφείλει να συντάσσεται πάντοτε σε ό,τι αφορά ή σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση της υπηρεσίας με την ισχύουσα στην Ελλάδα νομοθεσία (όπως για παράδειγμα τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα), τις οδηγίες/κανονισμούς της Ε.Ε. και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Ως αποστολέας των μηνυμάτων που στέλονται μέσω της υπηρεσίας Freesmstree εμφανίζεται το όνομα/σήμα ProSMS.gr που αποτελεί υπηρεσία της εταιρείας μας, που παρέχεται έναντι τιμήματος. Ο χρήστης οφείλει στο κείμενο του μηνύματος να αναφέρει το όνομά του ώστε οι παραλήπτες/αποδέκτες των μηνυμάτων να γνωρίζουν την ταυτότητα του προσώπου που έχει λογαριασμό στην εν λόγω υπηρεσία. Ο χρήστης της υπηρεσίας απαγορεύεται να χρησιμοποιήσει ως όνομα ή τηλέφωνο αποστολέα, οποιοδήποτε όνομα, σήμα, διακριτικό τίτλο, εμπορική επωνυμία, πνευματική ιδιοκτησία που αποτελούν ιδιοκτησία οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου.

Ο εκάστοτε χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί συνετά και με επιμέλεια την υπηρεσία Freesmstree. Για την ορθή χρήση της υπηρεσίας ο ΠΕΛΑΤΗΣ οφείλει να ακολουθεί τους όρους χρήσης, την εκάστοτε νομοθεσία, την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.

Ο χρήστης της υπηρεσίας ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί λόγω μη προσήκουσας, μη σύννομης, μη εξουσιοδοτημένης χρήσης στην υπηρεσία Freesmstree από τον ίδιο, από όργανά του, βοηθούς εκπληρώσεως, προστηθέντες ή οποιονδήποτε τρίτο που χρησιμοποιεί τον κωδικό και το λογαριασμό του. Ο χρήστης της υπηρεσίας φέρει τον κίνδυνο της καταστροφής της υπηρεσίας για όσο χρόνο κάνει χρήση της.

Σε περίπτωση που η υπηρεσία παρουσιάσει οποιαδήποτε βλάβη, δυσλειτουργία ή ανάγκη διαφορετικής ρύθμισης, ο χρήστης υποχρεούται να γνωστοποιήσει αυτά εγκαίρως, στην CYTECH (εγγράφως, αρκεί και το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Ο χρήστης ΔΕΝ επιτρέπεται να προβεί σε οποιαδήποτε επέμβαση επί της υπηρεσίας, της εφαρμογής, σε επεξεργασία, αλλαγή πηγαίου, αντικειμενικού κώδικα, σε επέμβαση επί του λογισμικού.

Σε περίπτωση βλάβης ή καταστροφής της υπηρεσίας, του διαδικτυακού τόπου ή άλλης κακής ή παράνομης χρήσης της υπηρεσίας ο χρήστης επιβαρύνεται το κόστος της επισκευής ή της αποκατάστασης της προκληθείσας ζημίας, μη αποκλειόμενου του δικαιώματος της CYTECH να απαιτήσει κάθε άλλη αποζημίωση.

Κακή χρήση της υπηρεσίας από τον εγγεγραμμένο χρήστη συνιστά ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η διάπραξη αξιοποίνων πράξεων, όπως η αποθήκευση, μετάδοση παράνομου, πειρατικού ή πορνογραφικού υλικού, η μη ενημέρωση της CYTECH για απώλεια των κωδικών πρόσβασης, η παράβαση του Ποινικού Κώδικα, ειδικών ποινικών νόμων σχετικών με τις τηλεπικοινωνίες, νόμων σχετικών με την προστασία προσωπικών δεδομένων, το spamming, η παραχώρηση των κωδικών του σε τρίτους με ή χωρίς αντάλλαγμα, η διακίνηση πληροφοριών για κενά ασφαλείας του συστήματος τα οποία και έχει εντοπίσει σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Η εταιρεία μπορεί να λαμβάνει μέτρα που αποβλέπουν στη συντήρηση ή την τεχνική βελτίωση και υποστήριξη της υπηρεσίας Freesmstree.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Η εταιρεία δηλώνει ότι ΔΕΝ καθορίζει τον προορισμό, αποδέκτες των sms και το περιεχόμενό τους. Τόσο η επιλογή των παραληπτών όσο και οι διακινούμενες πληροφορίες αποτελούν ευθύνη και ιδιοκτησία του εγγεγραμμένου χρήστη.

Ο εγγεγραμμένος χρήστης με την αποδοχή του παρόντος και τη δημιουργία λογαριασμού στην εφαρμογή Freesmstree, παρέχει ρητή εξουσιοδότηση στη CYTECH για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και των δεδομένων της εγγραφής σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο εγγεγραμμένος χρήστης έχει το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, αντίρρησης.

Η CYTECH ΔΕΝ αποκαλύπτει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία που αφορά στον ΠΕΛΑΤΗ, εκτός αν αυτό επιβάλλεται ή ορίζεται από το νόμο, από δικαστική ή εισαγγελική εντολή, από τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή αφορά σε νόμιμη διοικητική λειτουργία της Cytech. Ο εγγεγραμμένος χρήστης συμφωνεί με την επεξεργασία των δεδομένων του κατά τους ως άνω όρους και προϋποθέσεις.

Ο εγγεγραμμένος χρήστης είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των παραληπτών των μηνυμάτων του (στα οποία περιλαμβάνονται ενδεικτικά –και όχι περιοριστικά- τα ονόματα των τελικών αποδεκτών μηνυμάτων, οι αριθμοί των κινητών τηλεφώνων) που εισάγει στον λογαριασμό που διατηρεί στην εφαρμογή Freesmstree.

Η CYTECH τηρεί τους νόμους που αφορούν στο απόρρητο της επικοινωνίας. Μπορεί να αποκαλύψει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας από κάποιο χρήστη όταν αυτό της ζητηθεί από τις αρμόδιες Αρχές και σύμφωνα πάντοτε με το νόμο.

Ο εγγεγραμμένος χρήστης οφείλει τα προσωπικά δεδομένα των τελικών αποδεκτών των μηνυμάτων του που έχει εισάγει στο λογαριασμό του, να τα έχει συλλέξει με θεμιτό και νόμιμο τρόπο για σαφείς και νόμιμους σκοπούς. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ οφείλει να συμμορφώνεται με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου για την επεξεργασία, αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η CYTECH ΔΕΝ φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο και τα δεδομένα που αποστέλλονται από το λογαριασμό του εγγεγραμμένου χρήστη με χρήση των προσωπικών του κωδικών. Δεν ελέγχει με κανένα τρόπο το περιεχόμενο της διακινούμενης πληροφορίας και των διακινούμενων δεδομένων, δεν εγγυάται ούτε ευθύνεται για την ακρίβεια, πληρότητα ή ποιότητα του περιεχομένου των πληροφοριών που ο εγγεγραμμένος χρήστης ή τρίτος αποστέλλει από το λογαριασμό του εγγεγραμμένου χρήστη και με τη χρήση του προσωπικού του κωδικού. Η CYTECH αποποιείται κάθε ευθύνη για ενδεχόμενη διακίνηση μέσω της υπηρεσίας παράνομου ή επιβλαβούς περιεχομένου, όπως για παράδειγμα προγράμματα εμπεριέχοντα ιούς, πορνογραφικό, βίαιο περιεχόμενο, spamming ή για διακίνηση περιεχομένου που συνιστά κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας, ή οποιοδήποτε άλλο αδίκημα.

Ο χρήστης που έχει δημιουργήσει λογαριασμό, κάνει χρήση της υπηρεσίας Freesmstree και αποδέχεται την παρούσα και τους όρους χρήσης, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη νομιμότητα και την ακρίβεια του περιεχομένου και των δεδομένων που αποστέλλει και για την απόφαση να αποστείλει και να διακινήσει συγκεκριμένο περιεχόμενο και δεδομένα, και γενικότερα ευθύνεται για την αποστολή περιεχομένου από το λογαριασμό του και με τη χρήση του κωδικού του.

Απόψεις, μηνύματα (διαφημιστικά ή μη) που αποστέλλονται μέσω της υπηρεσίας δεν αποτελούν επίσημες απόψεις της CYTECH ούτε δεσμεύουν με οποιονδήποτε τρόπο την εταιρεία (cytech).

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η CYTECH έχει και χρησιμοποιεί πόρους σχετικά με την ασφάλεια των μεταδιδόμενων πληροφοριών. Ειδικότερα, η CYTECH κάνει χρήση της τεχνολογίας SSL (Secure Sockets Layer), που αποτελεί μέθοδο ασφαλούς διαβίβασης των προσωπικών τους κωδικών και δεδομένων. Η CYTECH τηρεί με αυστηρότητα συγκεκριμένη πολιτική ασφαλείας ενώ εφαρμόζει σύγχρονες τεχνικές προστασίας των προσωπικών δεδομένων που νόμιμα τηρεί στα αρχεία της από παράνομη πρόσβαση, παράνομη χρήση ή αποκάλυψη, παράνομη τροποποίηση, καταστροφή. Η CYTECH δε φέρει καμία ευθύνη εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τηρούνται στα αρχεία της αποτελέσουν αντικείμενο παράνομης πράξης επιφέρουσας ζημία ή βλάβη, περιουσιακή ή ηθική, στα υποκείμενά τους λόγω ανωτέρας βίας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο που δεν οφείλεται σε βαρεία αμέλεια ή δόλο της CYTECH.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΚΩΔΙΚΟΙ

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ χρήστης οφείλει κατά τη δημιουργία λογαριασμού στο διαδικτυακό χώρο της υπηρεσίας (www.Freesmstree.gr ) να δηλώνει πραγματικά προσωπικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ χρήστης οφείλει να ενημερώσει εγκαίρως την CYTECH για οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση των στοιχείων του (ιδίως τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) όπως αυτά έχουν δηλωθεί στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ οφείλει να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για να αποτρέπεται η παράνομη χρήση του Freesmstree και των κωδικών του και για την διασφάλιση του απορρήτου της επικοινωνίας του, όπως : (ενδεικτικά) οφείλει να αποκρύπτει το μυστικό κωδικό του (password), να κλειδώνει τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του όταν απομακρύνεται, να μην αναγράφει τον κωδικό σε αντικείμενα που μεταφέρει ή είναι προσιτά σε τρίτους. Σε κάθε περίπτωση η αποστολή μηνυμάτων μέσω του λογαριασμού του ΠΕΛΑΤΗ και με τη χρήση του προσωπικού κωδικού του θεωρείται ότι γίνεται από τον ΠΕΛΑΤΗ.

Σε περίπτωση απώλειας του κωδικού πρόσβασης του Χρήστη ή χρήσης του από τρίτον (με ή χωρίς τη συναίνεση του εγγεγραμμένου χρήστη), ο Χρήστης οφείλει άμεσα να προβεί σε αλλαγή του κωδικού του. Εάν αυτό για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι εφικτο, οφείλει να απευθύνεται άμεσα στην εταιρεία. Κατά το χρονικό διάστημα μέχρι την αλλαγή του κωδικού ή μέχρι να ενημερωθεί η CYTECH και να προβεί στην απενεργοποίηση του κωδικού και τη δημιουργία νέου, ο εγγεγραμμένος χρήστης ευθύνεται αποκλειστικά και μόνον αυτός για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη προκύψει σε αυτόν ή την CYTECH από την παράνομη χρήση των κωδικών και την παράνομη πρόσβαση και διαχείριση του Freesmstree.

Ο εγγεγραμμένος χρήστης οφείλει να ενημερώσει αμέσως τους υπεύθυνους της CYTECH αν υποπέσει στην αντίληψή του οποιοδήποτε κενό ασφαλείας του συστήματος που θέτει σε κίνδυνο το απόρρητο των επικοινωνιών των ίδιων ή άλλων χρηστών της εφαρμογής Freesmstree.

Ο εγγεγραμμένος χρήστης απαγορεύεται να επιχειρεί να εκμεταλλευτεί πιθανά κενά ασφαλείας της εφαρμογής της CYTECH προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε πληροφορίες άλλων χρηστών, να διαταράξει την ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας (π.χ. με denial of service attacks) και να υποβαθμίσει το επίπεδο ασφαλείας του Freesmstree.

Περαιτέρω, ο εγγεγραμμένος χρήστης δεσμεύεται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η υπηρεσία να είναι ασφαλής από πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων προσώπων, από απόπειρα κλοπής δολιοφθορά και δηλώνει ρητά ότι ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από δόλο, από αμέλειά του ή από κακή χρήση ή παράλειψη λήψης των απαραίτητων μέτρων για την προστασία του εξοπλισμού και από την κακή, μη σύννομη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση της υπηρεσίας Freesmstree, από την παράλειψή του να εξοπλίσει τον υπολογιστή του με τα κατάλληλα προγράμματα προστασίας από ιούς (antivirus), σύμφωνα και με τους υπόλοιπους όρους της παρούσας.

ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Η CYTECH συμμορφούμενη με την ισχύουσα νομοθεσία ΔΕΝ υποκλέπτει, δεν παρακολουθεί, δεν επιτηρεί, δεν ελέγχει το περιεχόμενο της επικοινωνίας, ήτοι των μηνυμάτων που αποστέλλονται μέσω του λογαριασμού των εγγεγραμμένων χρηστών.

Από την παραπάνω υποχρέωση της CYTECH εξαιρείται η τεχνική αποθήκευση ή αντιγραφή της πληροφορίας, η οποία είναι απολύτως αναγκαία για τη διαβίβαση της επικοινωνίας και την εξυπηρέτηση της υπηρεσίας Freesmstree.

Τα δεδομένα της επικοινωνίας (κίνησης ή θέσης) υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους σκοπούς της διαβίβασης της επικοινωνίας, ήτοι της αποστολής των μηνυμάτων στους παραλήπτες του ΠΕΛΑΤΗ, όταν υπάρχει η συγκατάθεση του ΠΕΛΑΤΗ και σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους ιδίως δε εκείνους αναφορικά με τη διατήρηση των δεδομένων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Η CYTECH ασκεί επί του λογισμικού, των εφαρμογών, του εξοπλισμού, και γενικότερα επί της όλης ανήκουσας στην ιδιοκτησία της υπηρεσία και εφαρμογή Freesmstree (όπως αυτή αναλυτικά περιγράφεται στην παρούσα), δικαιώματα κυριότητας, πνευματικής ιδιοκτησίας και εφεύρεσης.

ΕΥΘΥΝΗ

Η CYTECH δεν ευθύνεται για απώλεια της χρήσης ή δεδομένων για οποιονδήποτε λόγο και αιτία.

Η CYTECH ΔΕΝ φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική, υλική ή μη ζημία υποστεί ο εγγεγραμμένος χρήστης από βλάβες, δυσλειτουργίες του μέσου επικοινωνίας με την υπηρεσία Freesmstree, όπως είναι η σύνδεση στο ίντερνετ με οποιονδήποτε παροχέα πρόσβασης. Η σύνδεση στο ίντερνετ είναι αναγκαία για την πρόσβασή του εγγεγραμμένου χρήστη στην υπηρεσία Freesmstree και εκείνος φέρει τη σχετική ευθύνη για την πρόσβασή του στο διαδίκτυο. Ειδικότερα η CYTECH δεν ευθύνεται για τη διακοπή της συμφωνηθείσας πρόσβασης στην υπηρεσία Freesmstree σε περιπτώσεις δυσλειτουργίας της σύνδεσης στο διαδίκτυο, καθώς η υπηρεσία εξαρτάται από τη σύνδεση που διαθέτει ήδη ο εγγεγραμμένος χρήστης και από το δίκτυο που βασίζεται η σύνδεση αυτή ή και σε περιπτώσεις διακοπής ρεύματος ή άλλης βλάβης του δικτύου αυτού.

Η CYTECH δεν έχει ευθύνη για την αποτυχία παράδοσης sms όταν οι αριθμοί κινητής τηλεφωνίας του παραλήπτη είναι λανθασμένοι, ανύπαρκτοι, ανενεργοί, έχουν φραγή εισερχομένων μηνυμάτων ή είναι απενεργοποιημένοι (κλειστό κινητό τηλέφωνο).

Η CYTECH ΔΕΝ ευθύνεται για τυχόν διαφορές που θα προκύψουν μεταξύ των εγγεγραμμένων χρηστών της ή μεταξύ εγγεγραμμένων χρηστών και αποδεκτών των μηνυμάτων που στέλνουν αυτοί μέσω της υπηρεσίας Freesmstree.

Η CYTECH δε φέρει καμία ευθύνη για έμμεσες ζημίες ή τυχόν διαφυγόντα κέρδη του εκάστοτε εγγεγραμμένου χρήστη ή των παραληπτών και αποδεκτών των απεσταλμένων μηνυμάτων.

Ο εγγεγραμμένος χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται να αποζημιώσει τη CYTECH για αξιώσεις ή απαιτήσεις που εγείρονται κατά της CYTECH, των συνεργατών της, στελεχών, αντιπροσώπων, συνεργαζομένων, υπαλλήλων, και οφείλονται στην κακή χρήση της υπηρεσίας από τον εγγεγραμμένο χρήστη ή προκαλούνται από το περιεχόμενο που ο ο εγγεγραμμένος χρήστης μεταδίδει ή είχε μεταδώσει όταν χρησιμοποιούσε την υπηρεσία ή που είχε μεταδοθεί από το λογαριασμό του από τρίτο πρόσωπο με ή χωρίς τη συγκατάθεσή του.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Ρητώς συμφωνείται ότι η CYTECH έχει το δικαίωμα να τροποποιεί σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή τους παρόντες όρους χρήσης. Με την είσοδο στην υπηρεσία του κάθε χρήστη, ενημερώνεται αυτόματα για τις αλλαγές και τους νέους όρους χρήσης και καλείται να συναινέσει σε αυτούς. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν επιθυμεί να συναινέσει, έχει το δικαίωμα να διαγράψει το λογαριασμό του και να παύσει να χρησιμοποιεί την υπηρεσία.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η παρούσα σύμβαση και όροι χρήσης όπως και οποιαδήποτε τροποποίηση αυτών διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο.

Αποκλειστικά αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση των διαφορών της παρούσης σύμβασης είναι τα δικαστήρια του Ηρακλείου Κρήτης.

Ακυρότητα κάποιου όρου χρήσης ή μέρους αυτού δεν επιφέρει ακυρότητα άλλου όρου ή της Σύμβασης ή μέρους αυτής. Οι υπόλοιποι όροι παραμένουν σε ισχύ και αναπτύσσουν πλήρως τα έννομα αποτελέσματά τους.

Με την αποδοχή των όρων χρήσης ο κάθε χρήστης δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση αυτών, τους έχει πλήρως κατανοήσει και ότι θα συμμορφωθεί με αυτούς.

Χωρίς την αποδοχή των όρων χρήσης είναι αδύνατη η δημιουργία του λογαριασμού και η χρήση τηςυπηρεσίας.

Για το σκοπό της παροχής των υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης η εταιρεία μας συλλέγει τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα: αριθμός κινητού τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Για το σκοπό της αποστολής διαφημιστικού υλικού για τα προϊόντα και υπηρεσίες τόσο της εταιρείας μας όσο και τρίτων προσώπων, η εταιρεία μας συλλέγει τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα στοιχεία σας δεν διαβιβάζονται σε τρίτους. Η εταιρεία μας δεν κάνει χρήση των στοιχείων των αποδεκτών των μηνυμάτων που στέλνετε μέσω του λογαριασμού σας για διαφημιστικούς ή εμπορικούς σκοπούς.